Hot mot journalister anmäls sällan

Rapport från Svenska Journalistförbundet (Mars 2009). Mer än hälften av de journalister som utsätts för hot i tjänsten anmäler inte det till sin arbetsgivare. Och mycket få av dem upplever att de fått tillräckligt stöd från sin arbetsgivare. Det visar en enkät som Journalistförbundet gjort i samarbete med SÄPO, den svenska säkerhetspolisen.

Mer än hälften av de journalister som utsätts för hot i tjänsten anmäler inte det till sin arbetsgivare. Och mycket få av dem upplever att de fått tillräckligt stöd från sin arbetsgivare. Det visar en enkät som Journalistförbundet gjort i samarbete med SÄPO, den svenska säkerhetspolisen.

Rent våld mot journalister uppges vara ovanligt, men hot förekommer desto mer. Hårdast drabbade är, inte oväntat, de som arbetar inom kriminaljournalistik.  De står för 16 procent av de senaste två årens hot. Ändå anmäls hoten sällan, vilket förklaras med "arbetsgivarens brist på kunskap" eller "brist på engagemang i dessa frågor". Svaren tyder på att hot och trakasserier är betydligt vanligare än direkt fysiskt våld. Nästan hälften av dem som utsatts för våld och/eller hot svarar att de råkat ut för detta mer än en gång.

Brist på psykologiskt och socialt stöd

Bara var fjärde journalist som utsatts för direkt våld anser att de fått det stöd och den hjälp från arbetsgivaren som de behövde. Bland dem som utsatts för hot eller trakasserier är andelen något högre, 35,7 respektive 32,6 procent. Men hela 43 procent av alla journalister som utsatts för våld i tjänsten fick inget stöd alls av sin arbetsgivare efteråt. I vissa undantagsfall ställde arbetsgivaren upp med livvaktskydd, bistod med hjälp att skaffa skyddade personuppgifter i folkbokföringen eller betalade larm/överfallsskydd.
Ungefär var femte svarar att de fått stöd i liten omfattning eller inte alls. I de fall arbetsgivaren erbjudit någon form av stöd handlar det i knappt hälften av fallen om samtalsstöd.

Utbildningsbehov
Majoriteten av journalisterna uppger bristen på utbildning och information som problematisk. Hela 87 procent konstaterar att arbetsgivaren/uppdragsgivaren inte erbjudit någon utbildning eller information om hur de ska agera vid eventuella hot.

Trots hotfulla arbetssituationer är det få drabbade journalister som bytt arbete på grund av detta. Noterbart är också att en övervägande del (ca 75 procent) av hoten aldrig kom till polisens kännedom.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR