اصول و قواعد ایمنی جهانی

۱۲ فوریه ۲۰۱۵ شماری از نهادهای عمده خبری و سازمانهای خبرنگاری در راستای پشتیبانی از استانداردهای جهانی حمایت از خبرنگاران مستقل گرد هم آمدند.

 در دو سال گذشته، قتل، ربودن٬ بازداشت و حبس  خبرنگاران به اوج خود رسیده است.  این حملات تهدیدی بنیادین علیه نه فقط خبرنگاران که به طور کلی حرفه خبرنگاری مستقل به شمار میرو

خبرنگاران محلی تاکنون هدف بیشترین تهدیدها بودهاند٬ تهدیدهایی نظیر قتل٬ بازداشت و آدمربایی. همچنین در حال حاضر٬ به دنبال ربوده شدن و به قتل رسیدن خبرنگارانی چون جیمز فولی و استیون سوتلوف٬ خطر فزایندهای که خبرنگاران مستقل را تهدید میکند٬  بیش از پیش به چشم میآید. ما از تمامی دولتها، سازمانها و گروهها در سرتاسر جهان می خواهیم تا به اصل بی طرفی خبرنگاران احترام گذاشته و فورا به معافیت از مجازات بانیان حمله به خبرنگاران پایان دهند

گروهها و سازمانهای خبریای که نامشان  در پایان آمده٬ تعهدشان را به قوانین و دستورالعملهای امنیتی مربوط به سازمانهای بینالمللی خبری و همچنین خبرنگاران مستقلی که با سازمانهای خبری همکاری میکنند٬ اعلام کردهاند. این نخستین گام در راستای کارزار بلند مدت برای متقاعد کردن تمامی سازمانهای خبری و خبرنگاران به رعایت استانداردهای حاضر در سطح جهانی است. در حال حاضر که خبرنگاری دوران دشواری را سپری میکند٬ سازمانهای خبری و خبرنگاران باید دست در دست یکدیگر از خود٬ حرفهشان و همچنین نقش حیاتی خبرنگاری در جامعه جهانی حمایت کنند

برای خبرنگارانی که به ماموریت های خطرناک اعزام شدهاند

۱.  خبرنگاران پیش از اعزام برای انجام ماموریت در مناطق جنگی یا هرگونه محیط خطرناک٬ باید مهارتهای اولیه محافظت از خود و همکاران مصدوم را بیاموزند

۲. ما به تمامی خبرنگاران پیشنهاد میکنیم دوره رسمی آموزش کمکهای اولیه در صنعت رسانه را گذرانده٬   حین انجام ماموریت جعبه کمکهای اولیه مناسب همراه خود داشته باشند٬  و  درخصوص استانداردهای مربوط به مراقبت و حفظ امنیت روحی و جسمی مدام خود را از طریق دورههای آموزشی به روز کنند. خبرنگاران باید پیش از قبول انجام ماموریت در مناطق خطرناک٬ به دنبال بیمه پزشکی مناسبی باشند که آنها را در مناطق خطرناک و مناطقی که بیماریهای عفونی در آنجا رایج است٬ تحت پوشش قرار دهند 

۳. خبرنگارانی که در مناطق جنگی به سر میبرند  باید از اهمیت داشتن لباسهای ضدگلوله، از جمله جلیقه ضدگلوله و کلاهخود آگاه باشند. همچنین خبرنگارانی که در مناطق جنگی یا خطرناک فعالیت میکنند باید دوره آموزشی مورد قبول رسانههای خبری در خصوص نحوه فعالیت در این محیطها را بگذارنند 

۴. خبرنگاران پیش از سفر به هرگونه محیط خطرناک یا ناآرام باید به همراه همکاران و سازمانهای خبری متبوع خود درصد ریسک انجام ماموریت در محیط مورد نظر را بررسی کرده و میزان ارزش حرفهای این ماموریت و ریسکهای پیش رو را  بسنجند 

۵. خبرنگاران اعزام شده به ماموریت باید از پیش نحوه فعالیتشان در محل را با جزئیات کامل بررسی و مطالعه کنند. این جزئیات شامل شناسایی مسیرها٬ نحوه جابهجایی در مکان ماموریت و گردآوری اطلاعات تماس افراد در محل میشود. خبرنگاران همچنین باید از پیش راهکار مشخصی بیاندیشند تا به صورت روزانه یک همکار حاضر در منطقه یا سردبیرشان را از حال و روز خود باخبر کنند.  در صورت امکان٬ خبرنگاران باید احتیاط های لازم را به کار بسته و  اطمینان حاصل کنند که خطوط موبایل و ارتباطات اینترنتیشان تحت نظر و ردیابی نباشد 

۶. خبرنگاران باید با سازمانهای خبری متبوع خود، سازمانی که آنان را مامور کرده، و در صورتی که به صورت مستقل فعالیت خبری میکنند٬ با همکارانشان در ارتباط نزدیک باشند و از طریق آنها از خطرات انجام ماموریتشان آگاه شوند. در این خصوص خبرنگاران باید اطلاعات مربوط به ایمنی و توصیههای مسافرتی همکاران باتجربه و حرفهای، سفارتخانهها و پرسنل امنیتی را مد نظر قرار دهند. خبرنگاران همچنین باید این توصیههای ایمنی را در اختیار سایر همکارانشان قرار داده و جلوی آسیبهای احتمالی را تا حد ممکن بگیرند

۷. خبرنگاران باید اطلاعات دقیق افرادی را که در مواقع اضطراری باید با آنها تماس گرفته شود٬ در اختیار سازمان خبریشان قرار دهند. در عین حال خبرنگاران باید از پیش اطمینان حاصل کنند که در صورتی که مجروح یا ربوده شده و یا حین انجام ماموریت جان خود را از دست دادند٬ افراد مزبور به طور روشن و مشخص میدانند چه اقدامی باید انجام دهند. 

برای سازمان های خبریای که خبرنگارانشان را به مناطق خطرناک اعزام میکنند:

۱. -سردبیرها و سازمانهای خبری باید این مسئله را به رسمیت بشناسند که خبرنگاران محلی و فعالان مستقل حوزه خبری نظیر عکاسها و فیلمبردارها٬  در پوشش اخبار بینالمللی٬ به ویژه موضوعهای خطرناک٬  نقشی حیاتی ایفا میکنند.

۲. -سردبیرها و سازمانهای خبری باید به همان اندازه که به رفاه و امنیت روزنامهنگاران رسمیشان اهمیت میدهند٬ برای رفاه و امنیت روزنامهنگاران محلی و مستقل اهمیت قائل شوند. 

۳. سازمانهای خبری و سردبیرها باید  در خصوص دورههای آموزش ایمنی٬ کمکهای اولیه و سایر تجهیزات ایمنی٬ و همچنین در زمان وقوع مجروحیت یا آدمربایی٬ با خبرنگاران رسمی خود و خبرنگاران مستقل  رفتاری برابر داشته باشند

۴. سردبیرها و سازمان های خبری، باید هزینه های مازاد مربوط به آموزش٬  بیمه و تجهیزات ایمنی مورد نیاز در مناطق جنگی را مدنظر قرار دهند. آنها همچنین باید پیش از واگذاری ماموریت به خبرنگاران مستقل٬ به طور دقیق میزان دستمزد خبرنگاران را تعیین کرده و اعلام کنند که کدام بخش از هزینهها را تقبل میکنند 

۵. سردبیرها و سازمانهای خبری باید به پرداختن به موقع دستمزد به خبرنگاران مستقل اهمیت بدهند.  سازمانهای خبری هنگام تصمیم گیری در مورد واگذاری ماموریت به خبرنگاران، باید از پیش و یا در کوتاهترین زمان ممکن، بر سر هزینهها به توافق برسند و در زمان مقتضی دستمزد کار انجام شده را  پرداخت کنند

۶. سردبیرها و سازمانهای خبری باید اطمینان حاصل کنند که هنگام انتشار یا پخش گزارشها٬ نام خبرنگاران مستقل ذکر میشود و آنها اعتبار لازم را برای کار خود دریافت میکنند. این مسئله باید هنگام نامزد کردن اثر برای جوایز خبرنگاری نیز مدنظر قرار بگیرد. تنها در صورتی میتوان از اسم بردن خبرنگاران مستقل هنگام انتشار اثر خودداری کرد که آنها با سازمان خود به توافق رسیده باشند که انتشار نامشان ممکن است امنیت خود یا خانوادهشان را به خطر بیاندازد  

۷. سازمان خبری تنها در صورتی میتواند خبرنگار مستقل در یک محیط جنگی یا خطرناک را مامور انجام پروژهای کند که آمادگی این را داشته باشد تا در صورت مصدوم یا ربوده شدن خبرنگار مستقل٬ همان اقداماتی را در پیش بگیرد که برای حفظ سلامتی خبرنگار رسمی خود در پیش میگرفت.  مادامی که خبرنگار مستقل مطابق قوانین و اصول یک سازمان خبری فعالیت میکند٬ وظیفه اخلاقی سازمان مزبور است که از وی حین انجام ماموریت در محیطهای خطرناک٬ حمایت کن.  

در پایان، ما امضا کنندگان این اصول و قواعد، تمامی کارمندان رسمی٬  خبرنگاران مستقل و همچنین سازمانهای خبری متبوعشان را دعوت میکنیم تا به این تعهد مشترک حفظ امنیت و روح تازه همکاری و توجه بپیوندند 

سازمان های امضا کننده 

2LIVES: Steven Joel Sotloff Memorial Foundation

ABC News

Afghan Journalists Safety Committee

Agence France-Presse

Al-Monitor

American Society of Journalists and Authors

Article 19

Association of European Journalists (Bulgaria)

The Associated Press

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

Belarusian Association of Journalists

Blink

Bloomberg

British Broadcasting Corporation

Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma

CBS News

Center for Journalism and Public Ethics (Mexico)

CNN

Coalition for Women Journalists

Committee to Protect Journalists

Danish Union of Journalists

Dart Center for Journalism and Trauma

Ena News Agency

European Federation of Journalists

Foreign Correspondents' Club (Hong Kong)

Foro de Periodismo Argentino

Free Press Unlimited

Frontline Club

Frontline Freelance Register

The Frontliner (Albania)

German Press Agency dpa

Global Journalist Security

GlobalPost

Global Radio News

Globo TV

The GroundTruth Project

Guardian News and Media Group

International Center for Journalists

International Federation of Journalists

International News Safety Institute

International Press Institute

International Women's Media Foundation

Iraqi Journalists Rights Defense Association

James W. Foley Legacy Foundation

Journalistic Freedoms Observatory (Iraq)

Journalists in Danger (Kazakhstan)

Kyodo News

Mashable

McClatchy DC

Medill School of Journalism

Miami Herald

National Press Club

National Press Photographers Association

National Union of Journalists-Philippines

NBC News

Newsweek

NOS News (Netherlands)

Online News Association

Overseas Press Club of America

Overseas Press Club Foundation

Pakistan Press Foundation

PayDesk

Periodistas de a Pie (Mexico)

PBS Frontline

Press Emblem Campaign (Switzerland)

Public Radio International's The World

Pulitzer Center on Crisis Reporting

Reporters Instructed in Saving Colleagues

Reporters Without Borders

Reuters

Round Earth Media

Rory Peck Trust

Security First (UK)

Society of Professional Journalists

Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

Storyhunter

Trauma Training for Journalists

Union of Journalists in Finland

Union of Journalists in Israel

Union of Journalists of South Sudan

USA Today

Vice News

Video News (Japan)

Women Photojournalists of Washington

Words After War

The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)

Zuma Press

News organizations, journalist associations or advocacy groups interested in joining these guidelines should contact David Rohde, [email protected]