اصول و قواعد ایمنی جهانی

۱۲ فوریه ۲۰۱۵ شماری از نهادهای عمده خبری و سازمانهای خبرنگاری در راستای پشتیبانی از استانداردهای جهانی حمایت از خبرنگاران مستقل گرد هم آمدند.

 در دو سال گذشته، قتل، ربودن٬ بازداشت و حبس  خبرنگاران به اوج خود رسیده است.  این حملات تهدیدی بنیادین علیه نه فقط خبرنگاران که به طور کلی حرفه خبرنگاری مستقل به شمار میرو

خبرنگاران محلی تاکنون هدف بیشترین تهدیدها بودهاند٬ تهدیدهایی نظیر قتل٬ بازداشت و آدمربایی. همچنین در حال حاضر٬ به دنبال ربوده شدن و به قتل رسیدن خبرنگارانی چون جیمز فولی و استیون سوتلوف٬ خطر فزایندهای که خبرنگاران مستقل را تهدید میکند٬  بیش از پیش به چشم میآید. ما از تمامی دولتها، سازمانها و گروهها در سرتاسر جهان می خواهیم تا به اصل بی طرفی خبرنگاران احترام گذاشته و فورا به معافیت از مجازات بانیان حمله به خبرنگاران پایان دهند

گروهها و سازمانهای خبریای که نامشان  در پایان آمده٬ تعهدشان را به قوانین و دستورالعملهای امنیتی مربوط به سازمانهای بینالمللی خبری و همچنین خبرنگاران مستقلی که با سازمانهای خبری همکاری میکنند٬ اعلام کردهاند. این نخستین گام در راستای کارزار بلند مدت برای متقاعد کردن تمامی سازمانهای خبری و خبرنگاران به رعایت استانداردهای حاضر در سطح جهانی است. در حال حاضر که خبرنگاری دوران دشواری را سپری میکند٬ سازمانهای خبری و خبرنگاران باید دست در دست یکدیگر از خود٬ حرفهشان و همچنین نقش حیاتی خبرنگاری در جامعه جهانی حمایت کنند

برای خبرنگارانی که به ماموریت های خطرناک اعزام شدهاند

۱.  خبرنگاران پیش از اعزام برای انجام ماموریت در مناطق جنگی یا هرگونه محیط خطرناک٬ باید مهارتهای اولیه محافظت از خود و همکاران مصدوم را بیاموزند

۲. ما به تمامی خبرنگاران پیشنهاد میکنیم دوره رسمی آموزش کمکهای اولیه در صنعت رسانه را گذرانده٬   حین انجام ماموریت جعبه کمکهای اولیه مناسب همراه خود داشته باشند٬  و  درخصوص استانداردهای مربوط به مراقبت و حفظ امنیت روحی و جسمی مدام خود را از طریق دورههای آموزشی به روز کنند. خبرنگاران باید پیش از قبول انجام ماموریت در مناطق خطرناک٬ به دنبال بیمه پزشکی مناسبی باشند که آنها را در مناطق خطرناک و مناطقی که بیماریهای عفونی در آنجا رایج است٬ تحت پوشش قرار دهند 

۳. خبرنگارانی که در مناطق جنگی به سر میبرند  باید از اهمیت داشتن لباسهای ضدگلوله، از جمله جلیقه ضدگلوله و کلاهخود آگاه باشند. همچنین خبرنگارانی که در مناطق جنگی یا خطرناک فعالیت میکنند باید دوره آموزشی مورد قبول رسانههای خبری در خصوص نحوه فعالیت در این محیطها را بگذارنند 

۴. خبرنگاران پیش از سفر به هرگونه محیط خطرناک یا ناآرام باید به همراه همکاران و سازمانهای خبری متبوع خود درصد ریسک انجام ماموریت در محیط مورد نظر را بررسی کرده و میزان ارزش حرفهای این ماموریت و ریسکهای پیش رو را  بسنجند 

۵. خبرنگاران اعزام شده به ماموریت باید از پیش نحوه فعالیتشان در محل را با جزئیات کامل بررسی و مطالعه کنند. این جزئیات شامل شناسایی مسیرها٬ نحوه جابهجایی در مکان ماموریت و گردآوری اطلاعات تماس افراد در محل میشود. خبرنگاران همچنین باید از پیش راهکار مشخصی بیاندیشند تا به صورت روزانه یک همکار حاضر در منطقه یا سردبیرشان را از حال و روز خود باخبر کنند.  در صورت امکان٬ خبرنگاران باید احتیاط های لازم را به کار بسته و  اطمینان حاصل کنند که خطوط موبایل و ارتباطات اینترنتیشان تحت نظر و ردیابی نباشد 

۶. خبرنگاران باید با سازمانهای خبری متبوع خود، سازمانی که آنان را مامور کرده، و در صورتی که به صورت مستقل فعالیت خبری میکنند٬ با همکارانشان در ارتباط نزدیک باشند و از طریق آنها از خطرات انجام ماموریتشان آگاه شوند. در این خصوص خبرنگاران باید اطلاعات مربوط به ایمنی و توصیههای مسافرتی همکاران باتجربه و حرفهای، سفارتخانهها و پرسنل امنیتی را مد نظر قرار دهند. خبرنگاران همچنین باید این توصیههای ایمنی را در اختیار سایر همکارانشان قرار داده و جلوی آسیبهای احتمالی را تا حد ممکن بگیرند

۷. خبرنگاران باید اطلاعات دقیق افرادی را که در مواقع اضطراری باید با آنها تماس گرفته شود٬ در اختیار سازمان خبریشان قرار دهند. در عین حال خبرنگاران باید از پیش اطمینان حاصل کنند که در صورتی که مجروح یا ربوده شده و یا حین انجام ماموریت جان خود را از دست دادند٬ افراد مزبور به طور روشن و مشخص میدانند چه اقدامی باید انجام دهند. 

برای سازمان های خبریای که خبرنگارانشان را به مناطق خطرناک اعزام میکنند:

۱. -سردبیرها و سازمانهای خبری باید این مسئله را به رسمیت بشناسند که خبرنگاران محلی و فعالان مستقل حوزه خبری نظیر عکاسها و فیلمبردارها٬  در پوشش اخبار بینالمللی٬ به ویژه موضوعهای خطرناک٬  نقشی حیاتی ایفا میکنند.

۲. -سردبیرها و سازمانهای خبری باید به همان اندازه که به رفاه و امنیت روزنامهنگاران رسمیشان اهمیت میدهند٬ برای رفاه و امنیت روزنامهنگاران محلی و مستقل اهمیت قائل شوند. 

۳. سازمانهای خبری و سردبیرها باید  در خصوص دورههای آموزش ایمنی٬ کمکهای اولیه و سایر تجهیزات ایمنی٬ و همچنین در زمان وقوع مجروحیت یا آدمربایی٬ با خبرنگاران رسمی خود و خبرنگاران مستقل  رفتاری برابر داشته باشند

۴. سردبیرها و سازمان های خبری، باید هزینه های مازاد مربوط به آموزش٬  بیمه و تجهیزات ایمنی مورد نیاز در مناطق جنگی را مدنظر قرار دهند. آنها همچنین باید پیش از واگذاری ماموریت به خبرنگاران مستقل٬ به طور دقیق میزان دستمزد خبرنگاران را تعیین کرده و اعلام کنند که کدام بخش از هزینهها را تقبل میکنند 

۵. سردبیرها و سازمانهای خبری باید به پرداختن به موقع دستمزد به خبرنگاران مستقل اهمیت بدهند.  سازمانهای خبری هنگام تصمیم گیری در مورد واگذاری ماموریت به خبرنگاران، باید از پیش و یا در کوتاهترین زمان ممکن، بر سر هزینهها به توافق برسند و در زمان مقتضی دستمزد کار انجام شده را  پرداخت کنند

۶. سردبیرها و سازمانهای خبری باید اطمینان حاصل کنند که هنگام انتشار یا پخش گزارشها٬ نام خبرنگاران مستقل ذکر میشود و آنها اعتبار لازم را برای کار خود دریافت میکنند. این مسئله باید هنگام نامزد کردن اثر برای جوایز خبرنگاری نیز مدنظر قرار بگیرد. تنها در صورتی میتوان از اسم بردن خبرنگاران مستقل هنگام انتشار اثر خودداری کرد که آنها با سازمان خود به توافق رسیده باشند که انتشار نامشان ممکن است امنیت خود یا خانوادهشان را به خطر بیاندازد  

۷. سازمان خبری تنها در صورتی میتواند خبرنگار مستقل در یک محیط جنگی یا خطرناک را مامور انجام پروژهای کند که آمادگی این را داشته باشد تا در صورت مصدوم یا ربوده شدن خبرنگار مستقل٬ همان اقداماتی را در پیش بگیرد که برای حفظ سلامتی خبرنگار رسمی خود در پیش میگرفت.  مادامی که خبرنگار مستقل مطابق قوانین و اصول یک سازمان خبری فعالیت میکند٬ وظیفه اخلاقی سازمان مزبور است که از وی حین انجام ماموریت در محیطهای خطرناک٬ حمایت کن.  

در پایان، ما امضا کنندگان این اصول و قواعد، تمامی کارمندان رسمی٬  خبرنگاران مستقل و همچنین سازمانهای خبری متبوعشان را دعوت میکنیم تا به این تعهد مشترک حفظ امنیت و روح تازه همکاری و توجه بپیوندند 

سازمان های امضا کننده 

 • 2LIVES: Steven Joel Sotloff Memorial Foundation
 • ABC News

 • ABRAJI

 • Afghan Journalists Safety Committee

 • Agence France-Presse

 • Al-Monitor

 • American Society of Journalists and Authors

 • Article 19

 • Association of European Journalists (Bulgaria)

 • The Associated Press

 • Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

 • Belarusian Association of Journalists

 • Blink

 • Bloomberg

 • British Broadcasting Corporation

 • Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma

 • Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)

 • CBS News

 • Center for Journalism and Public Ethics (Mexico)

 • CNN

 • Coalition for Women in Journalism

 • Committee to Protect Journalists

 • Danish Union of Journalists

 • Dart Center for Journalism and Trauma

 • Ena News Agency

 • European Federation of Journalists

 • Foreign Correspondents' Association of East Africa (FCAEA)

 • Foreign Correspondents' Club (Hong Kong)

 • Foro de Periodismo Argentino

 • Foundation for Freedon of Press in Colombia (FLIP)

 • Free Press Unlimited

 • Frontline Club

 • Frontline Freelance Register

 • The Frontliner (Albania)

 • German Press Agency dpa

 • Global Journalist Security

 • GlobalPost

 • Global Radio News

 • Globo TV

 • The GroundTruth Project

 • Guardian News and Media Group

 • International Center for Journalists

 • International Federation of Journalists

 • International News Safety Institute

 • International Press Institute

 • International Women's Media Foundation

 • Iraqi Journalists Rights Defense Association

 • James W. Foley Legacy Foundation

 • Journalistic Freedoms Observatory (Iraq)

 • Journalists in Danger (Kazakhstan)

 • Kyodo News

 • Marie Colvin Journalists' Network (MCJN)

 • Mashable

 • McClatchy DC

 • Medill School of Journalism

 • Miami Herald

 • National Geographic Magazine and Partners

 • National Press Club

 • National Press Photographers Association

 • National Union of Journalists-Philippines

 • NBC News

 • Newsweek

 • NOS News (Netherlands)

 • Online News Association

 • Overseas Press Club of America

 • Overseas Press Club Foundation

 • Pakistan Press Foundation

 • PayDesk

 • Periodistas de a Pie (Mexico)

 • PBS Frontline

 • Press Emblem Campaign (Switzerland)

 • Public Radio International's The World

 • Pulitzer Center on Crisis Reporting

 • Reporters Instructed in Saving Colleagues

 • Reporters Without Borders

 • Reuters

 • Round Earth Media

 • Rory Peck Trust

 • Samir Kassir Eyes (SKeyes) Center 

 • Security First (UK)

 • Society of Professional Journalists

 • Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

 • Storyhunter

 • Trauma Training for Journalists

 • Union of Journalists in Finland

 • Union of Journalists in Israel

 • Union of Journalists of South Sudan

 • USA Today

 • Vice News

 • Video News (Japan)

 • Women Photojournalists of Washington

 • Words After War

 • The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)

 • Zuma Press

News organizations, journalist associations or advocacy groups interested in joining these guidelines should contact David Rohde, [email protected]